Vergroot contrast

AP: Politie heeft onvoldoende zicht op signaleringen Schengenlanden

De Politie is verantwoordelijk voor het goed bijhouden van signaleringen op basis waarvan personen en goederen bij de grens van het Schengengebied kunnen worden tegengehouden. Uit periodiek onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat de Politie onvoldoende zicht heeft op de wijze waarop signaleringen die door het SIRENE-bureau, dat verantwoordelijk is voor de gegevensuitwisseling met de EU-lidstaten over signaleringen in het Schengen Informatiesysteem (SIS II), worden verwerkt. De manier waarop de Politie maatregelen neemt zodat de politiegegevens juist en nauwkeurig worden verwerkt moet worden verbeterd, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Politie komt onder meer vastgelegde werkprocessen en procedures niet na.

De AP heeft uit hoofde van haar toezichthoudende taak een periodieke controle uitgevoerd op de belangrijkste taken van het SIRENE-bureau. Deze taken zijn het uitwisselen van gegevens met de EU-lidstaten over signaleringen in SIS II en het coördineren van de kwaliteitscontroles op de in SIS II opgenomen informatie.

Onjuiste signalering in SIS II kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat iemand onterecht wordt aangehouden bij de grens of zelfs langere tijd het Schengengebied niet in of uit kan. Het is daarom zeer belangrijk dat er zorgvuldig geregistreerd wordt in SIS II, zodat mensen niet ten onrechte gesignaleerd staan, hun gegevens kloppen en signaleringen op tijd worden verwijderd.

SIS II

Het Schengen Informatiesysteem is ingericht voor controle van inkomend en uitgaand personen- (en goederen)verkeer in het Schengengebied. De AP is de toezichthouder op het nationale deel van het systeem (N.SIS II). Op Europees niveau geldt regelgeving waaraan de partijen die aangesloten zijn op dit informatiesysteem zich moeten houden. De AP heeft in het kader van een verplicht periodiek onderzoek bij deze partijen gecontroleerd of de voorschriften ten aanzien van N.SIS II worden nageleefd. Indien de geconstateerde overtredingen niet worden beëindigd kan de AP handhavende maatregelen treffen.

Publicaties