Vergroot contrast

AP adviseert over wijziging Wet verplichte ggz

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over de tweede nota van wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet vervangt de bestaande wetgeving over gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

De Wvggz is bedoeld om zorg op maat te bieden aan mensen die door een psychische stoornis aanzienlijk risico lopen schade te veroorzaken bij zichzelf of anderen. De rechter kan straks één zorgmachtiging afgeven met een keuze uit verschillende vormen van verplichte zorg.

Zorgmachtiging

De AP onderkent dat het van groot maatschappelijk belang kan zijn om te bepalen of iemand verplichte ggz nodig heeft. Maar dit neemt niet weg dat bij het opstellen van de zorgmachtiging de noodzaak en proportionaliteit van gegevensverwerkingen steeds zorgvuldig moeten worden afgewogen. De toelichting bij de Wvggz schiet op dit punt tekort, aldus de AP.

Informatie-uitwisseling tussen ketenpartners

De officier van justitie vraagt bij de rechter een zorgmachtiging aan. Dit betekent dat justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens terechtkomen bij ketenpartners, zoals de psychiater en de geneesheer-directeur. De AP adviseert om:

  • een nadere onderbouwing te geven van de verwerking van deze persoonsgegevens;
  • in de wet waarborgen op te nemen om de privacyinbreuk voor de betrokkene te beperken;
  • betere waarborgen op te nemen voor het verkennend onderzoek dat de gemeente uitvoert.

Daarnaast is de AP uiterst kritisch over de vangnetbepaling die de Wvggz introduceert om toch gegevensverwerkingen mogelijk te maken wanneer de wet geen specifieke bepalingen biedt.

Landelijke registratie

De Wvggz voorziet in een landelijk register waarin het Openbaar Ministerie onder andere machtigingsverzoeken, crisismaatregelen, medische verklaringen en adviezen van de geneesheer-directeur vastlegt. De AP signaleert dat in de toelichting bij het wetsvoorstel de onderbouwing ontbreekt van de noodzaak van een dergelijke veelomvattende registratie.

Medisch beroepsgeheim

De bestaande wetgeving geeft voldoende mogelijkheden om in noodsituaties het medisch beroepsgeheim te doorbreken. In de Wvggz hoeven daarom geen extra mogelijkheden te worden gecreëerd voor de uitwisseling van medische gegevens tussen de ggz en de rechterlijke macht, aldus de AP.

Publicaties