Vergroot contrast

AP adviseert over Experimentenwet Gemeenten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over de Experimentenwet Gemeenten. Het wetsvoorstel is bedoeld om ruimte te geven aan gemeentelijke experimenten met een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven. De AP adviseert om het voorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Het wetsvoorstel stelt gemeenten in staat voor een bepaalde periode af te wijken van bestaande wettelijke bepalingen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels voor twee concrete experimenten.

Algemeen kader

De AP plaatst kritische kanttekeningen bij het algemene kader van de Experimentenwet Gemeenten. De AP adviseert om in de toelichting bij de wet een inhoudelijke onderbouwing op te nemen van het uitgangspunt dat experimenten, als daarbij wordt afgeweken van wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens, voldoen aan de grondwettelijke beginselen.

Experiment Veilig Thuis

De AP heeft kritisch gereageerd op het voorgestelde experiment om Veilig Thuis (het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling) in Midden-Brabant de mogelijkheid te bieden om vaker persoonsgegevens van vermoedelijke daders en slachtoffers te verwerken.

Dit zou dan niet alleen bij een melding gebeuren, maar ook bij een adviesaanvraag. Het kan bij deze adviesaanvragen gaan om professionals, zoals artsen, voor wie het medisch beroepsgeheim geldt. Deze registratie kan ervoor zorgen dat slachtoffers beter en eerder in beeld komen, aldus het wetsvoorstel.

De AP adviseert om de noodzaak van deze regeling meer inhoudelijk te motiveren. Dit geldt voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waarvoor strikte wettelijke eisen gelden, en voor de doorbreking van het (medisch) beroepsgeheim.

Publicaties