Vergroot contrast

AP adviseert over experiment met persoonsgebonden budget

Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geadviseerd over het Besluit experiment integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) 2016. De AP adviseert om het voorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

De bedoeling is om in de gemeenten Delft en Woerden een pilot uit te voeren met een i-pgb. Het besluit maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) ingekocht kan worden. Daarmee kunnen mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende leefgebieden gebruikmaken van één flexibel budget. Bijvoorbeeld voor thuishulp, ondersteuning op het werk en vervoer naar school.

Werkwijze i-pgb

Om gebruik te maken van het i-pgb, moet de hulpvrager aanspraak maken op een pgb uit ten minste twee van de relevante wetten. De AP merkt op dat onduidelijk is wat de werkwijze van de gemeente zal zijn bij (nieuwe) aanvragen voor een i-pgb zonder dat er eerst een pgb per afzonderlijke wet is aangevraagd en/of vastgesteld.

De AP constateert daarnaast dat in de nota van toelichting wel wordt gesteld, maar niet wordt onderbouwd dat de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de toekenning van een i-pgb kan worden gerealiseerd binnen de bestaande wettelijke kaders.

Wettelijke grondslagen

De AP signaleert dat het ontwerpbesluit een (nieuwe) publiekrechtelijke taak introduceert om de Wlz uit te voeren, namelijk de vaststelling van een zogeheten domeinoverstijgend ondersteuningsplan als basis voor de toekenning van het i-pgb. De AP adviseert om expliciet aandacht te besteden aan de bepalingen uit de Jeugdwet en/of Wmo 2015 die de basis bieden voor deze gegevensverwerking.

Daarnaast vraagt de AP aandacht voor een uitleg van de betekenis van de (algemene) bepalingen in de Wlz en Zvw voor de benodigde verstrekking van gegevens aan de gemeente over de indicatie voor het i-pgb.

Tot slot plaatst de AP kritische kanttekeningen bij toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Publicaties