Vergroot contrast

Kinderopvang

Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 4. Zorg en welzijn: Vrijstelling 16. (Artikel 18 Vrijstellingsbesluit)

Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens door instellingen die zich bezighouden met of gelegenheid bieden voor kinderopvang, gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deze instellingen hoeven de verwerking van persoonsgegevens niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

1. Toegestane doeleinden van de verwerking
De verwerking mag alleen geschieden voor:

 • het organiseren van de opvang en de begeleiding van het kind; 
 • het onderhouden van contacten met de ouders, voogden en verzorgers van de kinderen; 
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; - het doen van betalingen; 
 • het innen van vorderingen die samenhangen met de opvang (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); 
 • het aanvragen van subsidie; 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
   

2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van het kind; - een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van het kind; 
 • het bankrekeningnummer van de ouders, voogden of verzorgers van het kind; 
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind; 
 • gegevens die betrekking hebben op de godsdienst of levensovertuiging van het kind voor zover die noodzakelijk zijn voor de opvang; 
 • gegevens die betrekking hebben op de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
 • gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; 
 • gegevens voor het doen van betalingen; 
 • gegevens voor het innen van vorderingen in het kader van de opvang, de leermiddelen en activiteiten; 
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
   

3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

 • degenen, inclusief derden, die:
   • belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of 
   • leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of 
   • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien: 
   • de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of 
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de instelling, of 
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of 
   • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de instelling ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.
     

4. Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de opvang is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.