Vergroot contrast

Voorvragen

Aan de hand van bepaalde vragen is direct te bepalen of een verwerking vrijgesteld is. Als zich een van die situaties voordoet, hoeft u niet de rest van de handreiking te doorlopen. Deze vragen zijn daarom hier als voorvragen opgenomen.

Nogmaals: het gaat uitsluitend om verwerkingen waarop de Wbp van toepassing is (zie de art. 1 t/m 4 Wbp en paragraaf 2.2 t/m 2.5 van de Handleiding Wet bescherming persoonsgegevens).
 
NB: U dient de vragen in de genoemde volgorde te beantwoorden.

1. Betreft de verwerking:

  • een openbaar register dat bij wet is ingesteld, of
  • een verstrekking aan een bestuursorgaan ingevolge een wettelijke verplichting, of
  • een bij algemene maatregel van bestuur aangegeven verwerking van gegevens door een verantwoordelijke die krachtens de wet met opsporing is belast, aangezien dit noodzakelijk is met het oog op de opsporing van strafbare feiten in een bepaald geval?

Zo ja, dan is de verwerking vrijgesteld. U bent nu klaar met de beoordeling van de verwerking. Wilt u hierna niet nog een andere verwerking beoordelen, klik dan op Einde.

Zo nee, ga naar vraag 2.

2. Moet de verwerking worden aangemerkt als een verwerking met specifieke risico's?

Toelichting: bij bepaalde verwerkingen die bijzondere privacyrisico's kennen, is een voorafgaand onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Het gaat daarbij om: het gebruik van een identificerend nummer, heimelijke waarneming of het verwerken van strafrechtelijke gegevens voor een ander.

Zo ja, dan dient de verwerking in verband met een voorafgaand onderzoek te worden gemeld. U bent nu klaar met de beoordeling van de verwerking. Wilt u hierna niet nog een andere verwerking beoordelen, klik dan op Einde.

Zo nee, ga naar vraag 3.

3. Geschiedt de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend handmatig?

Toelichting: handmatige verwerkingen zijn niet-geautomatiseerde verwerkingen. U hoeft handmatige verwerkingen in beginsel niet te melden, omdat die meestal minder bedreigend zijn voor de persoonlijke levenssfeer. Alleen als er een voorafgaand onderzoek nodig is, moet u ook een handmatige verwerking melden.

Zo ja, dan is de verwerking vrijgesteld, maar alleen als deze niet is onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Dat laatste heeft u bepaald bij de voorgaande vraag. U bent nu klaar met de beoordeling van de verwerking. Wilt u hierna niet nog een andere verwerking beoordelen, klik dan op Einde.

Zo nee, ga verder met de handreiking.

Begin      Vorige      Volgende      Einde