Vergroot contrast

Privacystatement tips

Verantwoordelijke

De Autoriteit Persoonsgegevens is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

De Autoriteit Persoonsgegevens is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

De Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw tip.

Grondslag van de verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).

De Autoriteit Persoonsgegevens kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het tipformulier. Daarom vragen we als u een tip geeft expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 13 Wbp verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het tipformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

De Autoriteit Persoonsgegevens bewaart uw gegevens daarom 1,5 jaar. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen over uw tip. Wij kunnen namelijk vaak niet direct bepalen of uw tip leidt tot een onderzoek. Dit hangt er bijvoorbeeld vanaf of wij van meerdere mensen tips krijgen over hetzelfde onderwerp of over dezelfde organisatie.

Melding

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet dit in beginsel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 27 Wbp).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gegevensverwerking bij tips gemeld bij de hiervoor verantwoordelijke afdeling van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het meldingsnummer is m1356905. Met dit nummer kunt u de melding terugvinden in het Meldingenregister.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Autoriteit Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek Wbp
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG