Vergroot contrast

Bezwaar maken tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dat doet u door een bezwaarschrift (brief) naar de AP te sturen.

U moet uw brief binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit naar de AP sturen. Let op: u kunt uw bezwaar alleen per post naar de AP sturen, niet per e-mail.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Afdeling Juridische Zaken
o.v.v. bezwaar
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Bezwaar door gemachtigde

Kunt of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u dit ook door een gemachtigde laten doen.

Is uw gemachtigde geen advocaat? Voeg dan een machtiging toe aan het bezwaarschrift. Hierin zet u wie u machtigt, waarvoor u diegene machtigt en uw handtekening.

Inhoud bezwaarschrift

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een kopie van het besluit van de AP;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

De AP vraagt u daarnaast vriendelijk uw telefoonnummer in de brief te vermelden. Heeft de AP vragen over uw bezwaarschrift, dan kan de AP zo snel contact met u opnemen.

Besluit op bezwaar

De AP neemt uw bezwaarschrift in behandeling. Als u dat wilt, mag u uw bezwaar in de meeste gevallen mondeling komen toelichten tijdens een hoorzitting bij de AP.

U krijgt in principe binnen 6 weken een besluit op uw bezwaarschrift. De AP kan deze termijn met 6 weken verlengen als dat nodig is. De AP laat u dat dan weten.

Oneens met besluit op bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit van de AP op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een beroepschrift indienen bij de rechtbank (sector bestuursrecht) in het arrondissement, waarbinnen uw woonplaats valt.

Het indienen van beroep tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Indien onverwijlde spoed - gelet op de betrokken belangen - dat vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Oneens met een besluit van het Europees Comité voor gegevensbescherming?

Het Europees Comité voor gegevensbescherming is met de invoering van de AVG een zelfstandig orgaan van de Europese Unie. Tegen een besluit van het Comité kunt u een beroep tot nietigverklaring instellen bij het Gerecht, dat deel uitmaakt van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit kunt u alleen doen indien u rechtstreeks en individueel wordt geraakt door het besluit, binnen twee maanden vanaf de dag van bekendmaking daarvan.

Het indienen van beroep tegen een besluit van het Comité schort de werking van dat besluit niet op. In geval van spoedeisendheid kunt u het Gerecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Meer informatie bezwaar en beroep

U vindt meer informatie in de brochure Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid op Rijksoverheid.nl.