Vergroot contrast

Abonnementen

Handreiking Vrijstellingsbesluit Paragraaf 3. Goederen en diensten: Vrijstelling 9. (Artikel 11 Vrijstellingsbesluit)

Beschrijving van de vrijstelling
Deze vrijstelling heeft betrekking op verwerkingen van uitgevers van kranten, tijdschriften of andere publicaties (inclusief elektronische publicaties) over hun abonnees (zowel betalende als niet-betalende). De uitgever hoeft de verwerking van persoonsgegevens van abonnees niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan.

1. Toegestane doeleinden van de verwerking
Verwerking mag alleen geschieden voor:

 • het verzenden of bezorgen van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft; 
 • het verzenden of bezorgen van andere informatie ten behoeve van de abonnees; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); 
 • andere activiteiten van intern beheer; 
 • het behandelen van geschillen; 
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole.
   

2. Toegestane (categorieën) verwerkte gegevens
Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de abonnee; 
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens; 
 • gegevens die betrekking hebben op opleiding, functie of beroep, lidmaatschappen en interessegebieden, als deze gegevens gelet op de aard van de publicatie redelijkerwijs van belang zijn (bijvoorbeeld gegevens om te kunnen vaststellen of een niet-betalende lezer nog steeds in aanmerking komt voor gratis toezending van een publicatie). Deze gegevens mogen geen zogenoemde bijzondere gegevens zijn in de zin van hoofdstuk 2 paragraaf 2 Wbp (onder meer gegevens over iemands godsdienst of gezondheid). 
 • gegevens die betrekking hebben op het abonnement (inclusief de aard van het abonnement); 
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden; 
 • een aanduiding van de reden van beëindiging van het abonnement.
   

3. Toegestane (categorieën) ontvangers van de gegevens
De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan:

 • degenen, inclusief derden, die:
  - belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
  - leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
  - noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden. 
 • anderen, indien:
  - de abonnee zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de uitgever, of
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de abonnee (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
  - de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de uitgever ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt. 
 • anderen, indien:
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door de uitgever (indien deze als bestuursorgaan kan worden aangemerkt) of door het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
  - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de uitgever (bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering) of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Verwerking is in dit geval echter niet toegestaan als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de abonnee prevaleren boven het gerechtvaardigd belang van de uitgever.

  In deze twee laatste gevallen mogen de gegevens alleen worden verstrekt:
  - voor zover het gaat om de bij het eerste punt hierboven onder 2. bedoelde gegevens, en
  - nadat het voornemen om de gegevens te verstrekken is medegedeeld aan de abonnee of diens wettelijke vertegenwoordiger en deze gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om zijn recht op verzet (als bedoeld in artikel 40 of 41 Wbp) uit te oefenen.
   

4. Toegestane bewaartermijn
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.