Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden  

Een handreiking voor gemeenten over privacyaspecten bij criminaliteitspreventie 11 november 2002 Het Ministerie van Justitie heeft, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Handreiking voor gemeenten over privacyaspecten bij criminaliteitspreventie gepubliceerd, welke het CBP graag onder de aandacht wil brengen. De handreiking biedt praktische mogelijkheden om op verantwoorde wijze gegevens voor preventie van jeugcriminaliteit uit te wisselen.

In de handreiking zijn 2 bijlagen opgenomen. De tweede is een beschrijving van de regelgeving waar de partij die voornemens is persoonsgegevens te verstrekken en de potentiele ontvanger van de gegevens mee te maken kunnen hebben. Het CBP wil hierbij opmerken dat deze beschrijving niet volledig is waar het betreft de toepasselijkheid van de WGBO en andere regelingen die een geheimhoudingsverplichting in het leven roepen. Lezers dienen daarmee rekening te houden. De eerste bijlage is een schematische vertaling van hetgeen geschetst wordt in de tweede bijlage.

De Handreiking voor gemeenten over privacyaspecten bij criminaliteitspreventie is ontstaan naar aanleiding van vragen die gemeenten en partners, zoals de politie, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie, stelden over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen van gegevensuitwisseling voor criminaliteitspreventie. De handreiking is een productie van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het CBP gaat binnenkort uitgebreider aandacht besteden aan gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden. Mededelingen hierover zullen op deze website bekendgemaakt worden.

Zie ook:

Winkelend publiek